پیش فاکتور صفحه کابینت

تاریخ :
نام شخص حقیقی / حقوقی :
شماره همراه :

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

نام صفحه :
کد :
ردیف
شرح کالا
تعداد/متراژ
مبلغ واحد (تومان)
مبلغ کل (تومان)
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
اجرت حمل و نصب
0
جمع کل (تومان)
0

توضیحات : متراژ مندرج در پیش فاکتور حدودی میباشد و در انتهای کار متراژ و مبالغ نهایی محاسبه میشود

محاسبه متراژ صفحه کابینت به شرح زیر می باشد:

تا عرض 60 سانتیمتر یک برابر

از عرض 60 تا 85 سانتیمتر 1.5 برابر

از عرض 85 تا 110 سانتیمتر 2 برابر محاسبه می گردد.

لطفا گوشی همراه خود را در حالت افقی قرار دهید